2018. Május 25. Péntek,

Zsid 10,32–39

„Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. (38–39. v.)

Van igaz ember? Az ige azt mondja, hogy: „Nincsen igaz ember egy sem.” (Róm 3,10b) Igaz ember az, aki Krisztusban van. „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által” (Róm 5,1). Minden hit által valósul meg a hívő ember életében. A hit embere hitből él, hitben jár, és a hit harcait vívja. Nem a hitéből él, hanem hitből él. A hite élő, mert kapcsolata van Istennel az élet forrásával. Krisztusba beoltatott. Hitből élni nem más, mint Őbenne lenni, Őt követni. A „krisztuskövetés” elválaszthatatlan a szenvedéstől, és az üldöztetéstől, azonban mindez javunkra válik. „De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet;” (Róm 5,3) Mikor lesz a hit emberéből a meghátrálás embere? Akkor, ha elcsügged, mert önmagára néz, vagy a körülményeinek foglya. Nagy veszély az, ha korábbi szilárd meggyőződését elveszti, mert leveszi tekintetét az Úrról. Te gyönyörködsz-e a benned élő Krisztusban?

Ajánlott igeszakasz: 2Kor 11,16–33

Tegnapi

Zsid 10,26–31

„ Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. (26–27. v.)

A Jézus Krisztusban nyert váltság bűnbocsánatot ad a hívő embernek, de ezen kívül meg is szabadítja az övéit a bűn hatalmától, és leoldja a bűn bilincseit. Mindazáltal a hívő ember is vétkezik, és elbukik, hisz testünk megváltása még ezután lesz. Isten gyermeke azonban kerüli a bűnt, és ha mégis gyengesége, vagy tudatlansága miatt belekeveredik, nem érzi jól magát benne, mert megrontja a kapcsolatot az ő Urával. Igyekszik megszabadulni tőle, és rendezni azt az Úrral. „Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk” (Zsid 4,16). Ez a hívő ember kiváltsága. De milyen bűnről beszél a választott ige? Szándékosról. Még a jog is különbséget tesz szándékosság, és gondatlanság között. Tudatosan, előre megfontoltan, rákészülve megteszed, bár tudod, hogy ezzel megtagadod az Urat. Tudatosan azonosulsz a bűnnel, megmaradsz a bűnben… Ne játssz a bűnnel, és ne élj vissza a kegyelemmel! Isten Lelke int ma téged, hogy van halálos bűn, amire nincs bocsánat!

Ajánlott igeszakasz: 2Pét 2,1–22

Online Biblia

A Biblia (koiné görög βιβλίον tekercs szóból) azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát szent jellegéből adódóan keresztény Szentírásnak is nevezik. A zsidó és a keresztény Biblia terjedelme nem azonos, mert a Biblia könyveit meghatározó kánont nem egyformán határozták meg. Így a héber Biblia – a Tanakh – azokat az Izrael népének adott isteni kinyilatkoztatásnak tartott írásokat tartalmazza, amelyek a kereszténység előtti időben, Izrael vallási közösségében keletkeztek. A kereszténység is szentnek és sugalmazottnak vallja a zsidóság Bibliáját, de mellettük ugyanilyen isteni tekintélyt és kötelező mércét tulajdonít azoknak az 1. században keletkezett írásoknak, amelyek Jézus életéről és tanításáról „tanúskodnak”, és amelyeket a hagyomány szerint az apostolok vagy azok tanítványai írtak, vagy jegyeztek le. Így a kereszténység két részre osztja a Bibliát: a zsidó Bibliát magában foglaló Ószövetségre (Ótestamentum) és az apostoli írásokat tartalmazó Újszövetségre (Újtestamentum). Gramatának, azaz Írásoknak nevezték az ószövetségi és újszövetségi könyvek együttesét. Wikipédia

Online Biblia

Június 2.

Hajdúböszörményi közösség körzeti csendes napja

Június 11 –16.

Egyedül élők hete (Piliscsaba)
További programjaink...